Европейски фондове
Foto: depositphotos.com
300 милиона помощ за румънски фирми

Налични за 2022 средства за румънски компании: Кандидатстването за помощта от 300 милиона евро пред Министерството на икономиката ще е в ход за регистрация от 1 октомври.

Министерството на икономиката официално обяви периода на регистрация за държавна помощ в общ размер от 300 милиона евро за румънски компании, включително МСП, от производствената индустрия, заявлението за финансиране и другите документи трябва да бъдат представени в регистратурата на министерството в Букурещ в работно време.

Между 1 октомври и 16 декември 2022 г. ще се проведе сесия за подаване на искания за одобрение за финансиране по схемата за държавна помощ, създадена с РД бр. 959/2022 – безвъзмездни средства за инвестиции, предназначени за преработващата промишленост.

Заявленията, придружени с необходимите документи, се изпращат до Регистъра на Министерството на икономиката, Calea Victoriei № 152, сектор 1, Букурещ, като на плика се отбелязва „Схема за държавна помощ, създадена с HG № 959/2022 – Дирекция на промишлеността Политики и конкурентоспособност“.

Бизнесмени, консултанти и други заинтересовани лица имат на разположение официален имейл адрес, на който могат да поискат разяснения относно тези държавни помощи: ajutordestat@economie.gov.ro.

Държавната помощ от националния бюджет е насочена и към малки и средни фирми, но минималният размер на необходимите инвестиции е толкова висок, че големите компании изглеждат подходящи за тези субсидии.

Минималната инвестиция, която една компания трябва да направи, е 3 милиона евро, допустими разходи, като бенефициентът трябва да осигури поне 25% от сумата, а за някои окръзи и много повече. Собствен принос от най-малко 750 000 евро плюс недопустими разходи представлява сериозна бариера за едно обикновено МСП.

Размерът на държавната помощ може да достигне до 45 млн. евро на проект, а нейният интензитет до 75% в зависимост от местоположението на инвестицията. МСП се възползват от увеличения интензитет с до 20 процентни пункта. В приложение 2 към GD 959/2022 се отбелязва интензивността на подкрепата за всеки регион за развитие.

Министерството на икономиката ще управлява многогодишната грантова схема от държавния бюджет за първоначални инвестиции на фирми от промишлеността на обща стойност 300 млн. евро. Схемата ще се прилага въз основа на издадените от Министерството на икономиката споразумения за финансиране до 31 декември 2023 г., а изплащането на държавната помощ ще се извършва в периода 2022-2027 г., въз основа на споразуменията за финансиране.

Помощта ще бъде предоставена за извършване на първоначални инвестиции или за първоначална инвестиция в полза на нова икономическа дейност, като за допустими разходи се считат инвестиции в материални и нематериални активи, прогнозни разходи за заплати в резултат на създаването на работни места след първоначална инвестиция, изчислени за период от две години или комбинация между двете.

Списъкът с отговарящи на условията CAEN кодове е в Приложение 1 към HG 959/2022 и включва всичко от производство на напитки и текстил до дървообработване и производство на мебели.

Съответните документи за тази линия на финансиране можете да изтеглите от официалния сайт на Министерството на икономиката:

Правителствено решение № 959.pdf
Официален вестник бр. 908.pdf
Официален вестник Част I бр. 908Bis.pdf
Ръководство за кандидатстване.doc
Приложение 1 Заявление за споразумение за финансиране.doc
Приложение 2_Бизнес план.doc
Приложение 2.1._Инвестиционен план.doc
Приложение 3_План за създаване на работни места.doc
Приложение 4_Декларация на собствена отговорност.doc
Приложение 5_Решетка с резултати.doc
Приложение 6_Искане за възстановяване.doc
Приложение № 7_Принадлежност към код CAEN.doc
Proiectiii_Financiare.xls