ANAF
FOTO: ANAF
Значителни данъчни промени

Значителни данъчни промени приети с наредба 16/2022 на Министерството на финансите в Румъния.
С Правителствена наредба №. 16/2022 г. бяха въведени поредица от промени в данъчния режим.

Считано от януари 2023 г., влизат в сила промени в начина на изчисляване на личното облагане.

Допълнителното приспадане от базата за облагане се въвежда отново, както следва:
15% от брутната минимална основна заплата, за физически лица до 26-годишна възраст, които получават доход под максималното ниво;
100 леи на месец за всяко дете до 18-годишна възраст.

Промяна на базата за изчисляване на осигурителните вноски:
а) за доходи между 12 и 24 брутни минимални заплати, базата за изчисляване на осигурителната вноска е 12 брутни минимални заплати.
б) за доходи над 24 брутни минимални заплати, базата за изчисляване на вноската 24 брутни минимални заплати.
Изменението влиза в сила от 1 януари 2023 г. и се прилага включително за доходи, получени въз основа на договори за спортна дейност и/или авторски права.

Промяна в базата за изчисляване на здравноосигурителна вноска:
а) за доходи между 6 и 12 брутни минимални заплати, базата за изчисляване на здравноосигурителната вноска е 6 брутни минимални заплати;
б) за доходи между 12 и 24 брутни минимални заплати, базата за изчисляване на здравноосигурителната вноска е 12 брутни минимални заплати;
в) за доходи над 24 брутни минимални заплати, базата за изчисление на здравноосигурителната вноска е 23 брутни минимални заплати.

За доходите от наем се премахва 40% фиксирана ставка за определяне на облагаемия доход от наем. В същото време отново се въвежда задължението за регистриране на договора за наем в ANAF. Промените влизат в сила от 1 януари 2023 г.

Прехвърляне на недвижими имоти от лично наследство – премахване на необлагаемия таван от 450 000 леи и промяна на данъчната ставка.

Данък печалба

Въвеждат се следните промени:

Механизъм за освобождаване от реинвестирана печалба

Улеснението по отношение на освобождаването от данък върху инвестираната печалба е разширено и за инвестиции в активи, използвани в дейността по производство и преработка, както и в активи, представляващи обновяване. Тази мярка влиза в сила от 1 януари 2023 г. Тези активи ще бъдат установени със заповед на министъра на финансите.

Данък върху дивидентите

От 1 януари 2023 г. данъчната ставка за дивиденти, разпределени/изплатени между румънски юридически лица, както и за тези, разпределени/изплатени на нерезиденти, се увеличава от 5% на 8%.

Освен това дивидентите, разпределени/изплатени на частно управлявани пенсионни фондове и/или доброволни пенсионни фондове, вече няма да бъдат освободени от данъци. Симетрично освобождаването от данъци беше премахнато и в случай на изплащане на дивиденти на чуждестранни пенсионни фондове.

Данъчният режим, приложим за дивиденти, изплащани от румънско юридическо лице на друго румънско юридическо лице/юридически лица, местни в друга държава-членка на ЕС

Условията са съгласувани (като условията по отношение на вида субект, приет за целите на прилагане на освобождаването) за прилагане на режима на освобождаване за местни и трансгранични дивиденти, изплащани от местно лице в Румъния, в сравними ситуации.

Конкретният данък

Закон № 170/2016 относно специфичния данък за определени дейности се отменя от 1 януари 2023 г. и данъкоплатците, попаднали в обхвата на този закон, могат да изберат или плащане на данъка върху доходите на микропредприятията, или плащане от данък печалба.

Данък върху доходите на микропредприятията в размер на 1 %.

Данъчната система на микропредприятията е значително променена и ще влезе в сила от 1 януари 2023 г., като основните новости са представени по-долу.

Промяна на определението за микропредприятие

Въвеждат се нови кумулативни условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може едно юридическо лице да бъде класифицирано като платец на данък върху доходите на микропредприятието:

През предходната фискална година да сте постигнали доход, който не надвишава еквивалента в леи на 500 000 евро;
Да не реализира консултантски и/или управленски доход в дял, по-голям от 20% от общия доход;
Да имате поне един служител на пълен работен ден;
Акционерите/съдружниците не трябва да притежават повече от 25% от дяловете в повече от три румънски юридически лица, които отговарят на условията за прилагане на данъчната система върху доходите на микропредприятията.

Запазват се съществуващите условия по отношение на частния капитал и незапочването на процес на прекратяване, последвано от ликвидация, вписани в търговския регистър или в съда, считано от 1 януари 2023 г.

Юридически лица, които не се облагат с данък върху доходите на микропредприятията

Съгласно новите правила списъкът на юридическите лица, които не подлежат на данък върху доходите на микропредприятията, се разширява със следните категории:

Юридически лица, извършващи банкова дейност;
Юридически лица, които извършват дейност в областта на застраховането и презастраховането, на капиталовия пазар и посредническа дейност в тези области;
Юридически лица, извършващи дейност в областта на хазарта;
Юридически лица, които извършват дейности по проучване, разработване, експлоатация на находища на нефт и природен газ.

Нови правила за прилагане на системата за облагане на доходите на микропредприятията

От 1 януари 2023 г. данъкът върху доходите на микропредприятията става незадължителен. Юридическите лица могат да изберат прилагането на системата за облагане на доходите на микропредприятията от следващата фискална година, ако отговарят на посочените по-горе условия и ако вече не са плащали този данък след 1 януари 2023 г.

Новоучредените юридически лица могат да изберат прилагането на данъка върху доходите на микропредприятията от първата фискална година при изпълнение на определени условия.

Данъчна ставка

Новата данъчна система за микропредприятията предвижда данъчна ставка от 1% независимо от броя на заетите.

Правила за излизане от системата за облагане на доходите на микропредприятията през годината

Ако по време на фискална година юридическо лице вече не отговаря на условията, предвидени от Данъчния кодекс (напр. таванът на дохода от 500 000 евро, дял от дохода от консултации/управление, условието относно сътрудници/акционери и др.), то дължи данък печалба от тримесечието, в което едно от тези условия вече не е изпълнено.

В случай на микропредприятие с един служител, чието трудово правоотношение се прекратява, то има задължението да наеме нов служител в рамките на 30 дни с трудов договор за неопределено или определено време от минимум 12 месеца, за да остане в система за плащане на данъка върху микропредприятията.

Също така, ако трудовото правоотношение е спряно, съгласно закона, условието за задържане на служител се счита за изпълнено, ако периодът на спиране е по-малък от 30 дни и ситуацията е регистрирана за първи път през съответната фискална година.

Облагаема основа

Уеднаквяват се разпоредбите относно необлагането на дивиденти, получени от дъщерно дружество на микропредприятието, намиращо се в друга държава-членка на Европейския съюз, при условие че са изпълнени условията, посочени в дял II Данък върху доходите.

Прилагането на данъчната система върху доходите на микропредприятията се съобщава на компетентните фискални органи до 31 март включително на годината, за която се плаща данъкът върху доходите на микропредприятията. В случай на микропредприятия, които през 2023 г. стават платци на данък върху печалбата в резултат на неизпълнение на новите условия, предвидени в тази наредба, те уведомяват компетентните фискални органи за излизане от системата за облагане на доходите на микропредприятията, до 31 март 2023 г. включително.

Местни данъци и такси

В областта на местните данъци и такси са въведени следните промени:

Въвеждане на нов начин за изчисляване на данък/данък сгради от 2023 г

Съгласно новите разпоредби за определяне на данъка / данък върху сгради ще се използват следните минимални данъчни ставки върху облагаемата стойност на сградата:

а) 0,1% за жилищни сгради;

б) 0,5% за нежилищни сгради;

в) 0,4% за сгради, използвани за земеделски дейности.

Данъчната облагаема стойност на сградата ще бъде определена чрез сумиране на стойността на сградата, пристройките, в зависимост от случая, и стойността на земните площи, обхванати от тези сгради, както е включено в пазарните проучвания по отношение на индикативните стойности ​​за недвижими имоти в Румъния, администрирани от Националния съюз на румънските нотариуси.

Освен това са предвидени специфични правила за ситуацията, при която индикативните стойности по отношение на недвижимите имоти в Румъния от пазарните проучвания са по-ниски от облагаемите стойности, определени съгласно съществуващите правила на 31 декември 2022 г.

Нови правила относно изчисляването на данък/данък върху сгради, които включват жилищни и нежилищни помещения

Едновременно с премахването на израза „сграда със смесено предназначение“ наредбата предвижда нови правила относно метода на изчисляване на данъка върху сградите, които включват съответно пространства с жилищно предназначение и пространства с нежилищно предназначение, за тези сгради данъкът върху сградите се определя в зависимост от предназначението на повърхностите с тегло над 50% и се изчислява чрез прилагане на квотата, съответстваща на основното предназначение, върху стойността на цялата сграда.

Съотношения относно начина на изчисляване на поземления данък

Новите разпоредби включват, наред с други, разяснения относно начина на облагане на вътрешноселищните земи, регистрирани в земеделския регистър в категория земеползване със застрояване, както и в случай на извънселищни земи в смисъл на премахване на земни повърхности обхванати от сгради от земната повърхност, която стои на базата на определяне на данък/данък върху сгради.

Увеличаване на местните данъци и такси от местните съвети или окръжните съвети

Според новите правила местните власти могат да увеличават данъците и местните такси според определени критерии (напр. икономически, социални, географски, градски, както и нужди на местния бюджет). Също така, по отношение на 2023 г. Община Букурещ ще приеме решения относно нивата на местните данъци и такси в рамките на 60 дни от датата на повторно публикуване на Фискалния кодекс в Официален вестник на Румъния.

Промени в доходите от заплата

Отменени са специфичните разпоредби за прилагане на освобождаването от данък върху доходите от трудови възнаграждения, получени от сезонни наети лица, а именно за служители, сключили договори с работодатели платци на определен данък (хотели, ресторантьорство, кетъринг и др.).
За обекти, специфични за строителството, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство, се въвеждат следните промени:
Считано от 18 юли 2022 г., референтният оборот за прилагане на съоръжения, специфични за областта на строителството, ще се изчислява само за текущата година, като се премахва разпоредбата, според която улесненията могат да се прилагат и ако условието за оборот е изпълнено в предходната година, без да е необходимо да го валидирате през текущата година.
Максималният таван на доходите от заплати и заплати, приравнени на заплати специфични за строителната, хранително-вкусовата и селскостопанската промишленост, ще бъде намален от 30 000 леи на 10 000 леи.
Улесненията могат да се прилагат само за доходи, получени въз основа на индивидуален трудов договор, като се елиминира възможността за предоставяне на доходи, получени от други договорни форми (напр. администрация, управление, договори за стаж и т.н.)
Въведен е нов таван за необлагаемия доход, който работодателите могат да предоставят. По този начин следните обезщетения, предоставяни месечно от работодателя на неговите собствени служители, са освободени от плащането на данък върху дохода и социални вноски, кумулативно, в рамките на месечния лимит от 33% от основната заплата на служителя и при условията по-долу:
клаузата за мобилност в рамките на 2,5 пъти законовото ниво, установено за надбавката за командироване/командироване, с решение на правителството, за персонала на публичните органи и институции;
насрещната стойност на храната, предоставена от работодателя за собствените му служители – съгласно разпоредбите на трудовия договор или правилника за вътрешния ред, в рамките на стойността на карта за хранене /ден/служител, с изключение на дните, в които служителите работят дистанционна работа или работа у дома или са в отпуск ваканция/медицински/делегация. Храна означава храна, приготвена в собствени обекти или закупена от специализирани обекти. Благоприятното данъчно третиране не се прилага за служители, които се възползват от ваучери за храна;
обезщетение за квартира и наем на собствени служители – в месечен размер до 20% от минималната работна заплата, при изпълнение на условията, предвидени в Данъчния кодекс;
насрещната стойност на туристическите и/или лечебни услуги, включително транспорт, по време на периода на отпуск, за собствените служители и членовете на техните семейства, в рамките на годишния таван, за всеки служител, равен на средната брутна заплата, използвана за основа на държавата бюджет на общественото осигуряване за годината, в която са отпуснати;
вноски към незадължителни пенсионни фондове, поети от работодателя за собствените му служители, в рамките на лимита от 400 евро на година за всяко лице;
премии за доброволно здравно осигуряване, както и медицински услуги, поети от работодателя за собствените му служители, в рамките на годишен таван от 400 евро за всяко лице;
надбавката за работа от разстояние в рамките на месечен таван от 400 леи, съответстващ на броя дни в месеца, в който физическото лице извършва дейност от разстояние.

Доходи от дивиденти – промяна на данъчната ставка от 5% на 8% (важи за доходи от дивиденти, разпределени след 1 януари 2023 г.);
Приходи от хазарт – промяна в данъчните ставки:

а) 3% до 10 000 леи включително;

б) 300 леи + 20% за сумата над 10 000 леи;

в) 11 650 леи + 40% за това, което надвишава сумата от 66 750 леи;

Промяната важи за доходите, изплатени от 1 август 2022 г.

Промени в данъка върху добавената стойност

Изключени от прилагането на намалената ставка на ДДС (9%) са безалкохолните напитки (с добавена захар), които попадат в NC кодове 2202 10 00 и 2202 99. За тези продукти ще се прилага стандартната ставка на ДДС, започвайки от 1 януари 2023 г.
Услугите за настаняване, ресторантьорство и кетъринг са изключени от прилагането на ставката от 5%. За тези услуги приложимата ставка ще бъде 9%, също считано от 1 януари 2023 г.
По отношение на прилагането на ставка от 5% при покупка на жилище се въвежда нов таван на стойността (600 000 RON). По този начин, считано от 1 януари 2023 г., всяко физическо лице може да закупи едно жилище, чиято стойност не надвишава тавана от 600 000 леи (без ДДС). Въз основа на преходните мерки, предвидени в член III от GEO 16/2022, ставката от 5% ще се прилага и за (покупката няма да бъде взета предвид спрямо ограничението от 1 жилище, посочено по-горе):
Покупка на жилище, чиято стойност не надвишава 450 000 леи, ако до 1 януари 2023 г. между страните са сключени правни документи, които имат за предмет авансово плащане за закупуване на такива жилища;
Покупка на жилище, чиято стойност надвишава 600 000 леи, но не надвишава 700 000 леи, ако до 1 януари 2023 г. между страните са сключени правни документи, които имат за предмет авансово плащане за закупуване на такива жилища.
Нотариусите ще бъдат задължени да проверяват и регистрират тези сделки в „Регистъра на покупките на жилища с намалена ставка на ДДС от 5%, считано от 1 януари 2023 г.“. Ако условията не са спазени, нотариусите ще могат да заверяват документите само ако доставката е извършена със стандартната ставка на ДДС.
Прилагането на 5% квота за доставка на дърва за огрев (при определени условия) се удължава до 31 декември 2029 г.

Промени по отношение на акцизите

За периода 1.08.2022 г. – 31.12.2022 г. размерът на акциза за енергийните продукти ще бъде предвиденият в наредбата, коригиран с 14,27% (увеличението на потребителските цени от последните 12 месеца, изчислено през септември 2021 г., спрямо периода октомври 2014 г. — септември 2015 г.).
За 2023 г. за някои категории енергийни продукти (бензин, дизел) предвиденото в наредбата ниво няма да се актуализира с увеличението на цените, изчислено през септември 2022 г. Ако обаче предвиденото в наредбата ниво на акциза за 2023 г. ще бъде по-ниско от минималното ниво, определено в европейското законодателство, нивото на акциза ще бъде това на европейското законодателство.
Считано от 01.08.2022 г. акцизът за алкохолните напитки и цигарите ще се увеличи с около 5% (за подробности относно всяка продуктова категория вижте Приложение 1 към Наредбата).