FOTO: AGERPRESS
Основните заплати в образованието се увеличават от 1 юни 2023

Основните възнаграждения на работещите в системата на образованието ще се увеличат от 1 юни 2023 г., като това увеличение представлява аванс от увеличенията на заплатите, от 1 януари 2024 г., се казва в обяснителната записка към проекта на извънредна наредба за установяването на мерки относно възнагражденията на персонала от националната държавна образователна система, публикувани в сряда вечерта на сайта на Министерството на труда.

„Считано от 1 юни 2023 г., основните заплати ще бъдат увеличени: а) за преподавателския и помощния преподавателски персонал от звената за предуниверситетско обучение и висшите учебни заведения в размер на 1000 леи бруто за всяка позиция; б) за не- преподавателски състав от звената на предуниверситетското образование и висшите учебни заведения със сумата от 400 леи бруто за всяка длъжност“, се казва в документа.

Увеличенията се поемат от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на образованието, а финансовото въздействие върху общия консолидиран бюджет за текущата година възлиза на 2,168 милиарда леи.

Педагогическият, помощно-педагогическият и непедагогическият персонал от звената за доуниверситетско обучение и висшите учебни заведения се ползват от увеличенията на заплатите, предвидени в ЗРП.

„В контекста, в който Румъния има задължението да спазва показателите, наложени от PNRR, и като се има предвид изключителната ситуация, която наложи приемането на тази извънредна наредба, след преговорите между представителите на правителството и лидерите на профсъюзните федерации, които предизвика общата стачка на ниво национална образователна система, за да може да осигури деблокирането на образователната система и зачитането на правото на образование за 3 милиона студенти, след преговорите между правителството и профсъюзните федерации, беше договорено, че даденото увеличение на заплатите представлява аванс от увеличенията на заплатите, от които ще се възползва учителският състав /спомагателни и недидактически от системата на националното образование от 1 януари 2024 г.“, според цитирания източник.

Прието е също така в новия Закон за работната заплата средната брутна работна заплата на начинаещия/асистент да бъде определена на ниво средна брутна работна заплата за икономиката, на която се основава бюджетът на държавното обществено осигуряване за 2023 г. Изплащането на новата скала ще се извършва поетапно, за период от три години, както следва: 40% през първата година, 30% през втората година и 30% през третата година.

„Образованието е истински национален приоритет на всички нива и държавата, частната среда и гражданите съвместно поемат отговорността за неговата подкрепа. В този контекст представянето и квалификацията на всички участници: ученици, учителски персонал и родители, изграждане на среда характеризиращ се с взаимно уважение, при което защитата и утвърждаването на човешкото достойнство са с приоритет. Преподавателският състав представлява категория образователни участници, със стратегическа роля за осигуряване на представяне на ниво образователна система.За да се отличи в серия на роли, специфични за образователния процес, учителите трябва постоянно да адаптират дейността си към реалностите на съвременна Румъния и към нуждите на студентите. В тази връзка увеличението на заплатите на учителите/асистентите и непедагогическия персонал в звената за предуниверситетско обучение и висшите учебни заведения е мярка, която подпомага повишаването на качеството на учебния процес“, се казва в обяснителната записка.

Отчитайки необходимостта от привличане и поддържане на преподавателски кадри в системата на държавното предуниверситетско образование, за да се гарантира достъп до качествено образование на всички деца, е необходимо да се осигурят и поддържат квалифицирани кадри за изпълнение на програмите по приоритетните области на образованието, с цел намаляване на пропуските в достъпа, участието и училищните резултати, пред които са изправени учениците в риск от социално изключване и като се има предвид фактът, че при липса на конкретни и бързи мерки, правото на децата на образование би било още по-уязвимо, с значително влияние върху степента на тяхната култура, се посочва още в документа.

„Също така, както педагогическият и помощно-педагогическият персонал, така и непедагогическият персонал в системата на държавното образование се нуждаят от подкрепа за преминаването към новата скала на заплатите, наложена от единния закон за работната заплата. Като се има предвид изключителната ситуация, причинена от общата стачка, засягаща държавната предуниверситетска образователна система, ситуация, която при липса на приемане на подходяща правна рамка би довела до невъзможност за прекратяване на учебната 2022-2023 г. и подпомагане на националното оценяване и националния бакалавърски изпит, засягайки правото на образование за три милиона студенти, за да се осигури непрекъснатост на образователния процес и правото на образование, е необходимо приемането на тази извънредна наредба“, се посочва в бележката.

AGERPRES/(AS – автор: Oana Tilică, редактор: Mariana Nica, онлайн редактор: Andreea Preda)