ANAF
FOTO: ANAF
Modificările fiscale semnificative

MINISTERUL FINANȚELOR

Modificările fiscale semnificative aduse de O.G. 16/2022.
Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 au fost aduse o serie de schimbări de regim fiscal.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022 au fost aduse o serie de schimbări de regim fiscal. Vă prezentăm în continuare principalele modificări, precum și datele de la care acestea se aplică.

Activul normativ adoptat

În Monitorul Oficial nr. 716 din data de 15 iulie 2022 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Vom prezenta pe scurt cele mai importante modificări și completări introduse prin această Ordonanță în cele ce urmează.

Impozitul pe profit

Se introduc următoarele modificări:

Facilitatea de scutire a profitului reinvestit

Se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului investit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare precum și în activele reprezentând retehnologizare. Această măsură intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023. Aceste active vor fi stabilite prin Ordin al ministrului finanţelor.

Impozitul pe dividende

Se majorează, începând cu 1 ianuarie 2023, cota de impozitare a dividendelor distribuite/plătite între persoane juridice române, precum și pentru cele distribuite/plătite nerezidenților de la 5% la 8%.

De asemenea, nu vor mai fi scutite de impozit dividendele distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative. Simetric, s-a eliminat scutirea de impozit și în cazul platilor de dividende plătite către fonduri de pensii nerezidente.

Regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române/persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE

Sunt aliniate condițiile (ca de exemplu, condiții referitoare la tipul de entitate acceptată în sensul aplicării scutirii) pentru aplicarea regimului de scutire a dividendelor interne și transfrontaliere, plătite de un rezident român, în situații comparabile.

Impozitul specific

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi se abrogă începând cu data de 1 ianuarie 2023, iar contribuabilii care au intrat sub incidența acestei legi, pot opta fie pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fie pentru plata impozitului pe profit.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Sistemul de impozitare al microîntreprinderilor a fost modificat semnificativ și va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, principalele noutăți fiind prezentate în continuare.

Modificarea definiției microîntreprinderii

Se introduc noi condiții cumulative care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană juridică să poată fi încadrată ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor:

În anul fiscal precedent să fi realizat venituri ce nu depășesc echivalentul în lei a 500.000 euro;
Să nu realizeze venituri din consultanță și/sau management într-o proporție mai mare de 20% din veniturile totale;
Să aibă minimum un salariat cu normă întreagă;
Acționarii/asociații să nu dețină mai mult de 25% din titlurile de participare la mai mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

Condițiile existente referitoare la capitalul privat și la neînceperea procesului de dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, se mențin și începând cu 1 ianuarie 2023.

Persoanele juridice care nu intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Conform noilor reguli, se extinde lista persoanelor juridice care nu intră sub incidența impozitului pe veniturile microîntreprinderilor cu următoarele categorii:

Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital si activități de intermediere în aceste domenii;
Persoane juridice care desfășoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
Persoanele juridice care desfășoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

Reguli noi de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii

Începând cu 1 ianuarie 2023, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional. Persoanele juridice pot opta pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condițiile menționate anterior și dacă nu au mai fost plătitoare de acest impozit după 1 ianuarie 2023.

Persoanele juridice nou-înființate pot opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

Cota de impozitare

Noul sistem de impozitare al microîntreprinderilor prevede o cotă de impozit de 1% indiferent de numărul de salariați.

Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o persoană juridică nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de Codul Fiscal (e.g. plafonul de venituri de 500.000 euro, ponderea veniturilor realizate din consultanță/management, condiția referitoare la asociați/acționari, etc.), aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită una dintre aceste condiții.

În cazul unei microîntreprinderi cu un singur angajat al cărui raport de muncă încetează, aceasta are obligația ca în termen de 30 de zile să angajeze un nou salariat cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată pe minimum 12 luni pentru a rămâne în sistemul de plată al impozitului pe microîntreprindere.

De asemenea, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv.

Baza impozabilă

Sunt aliniate prevederile privind neimpozitarea dividendelor primite de la o filială a microîntreprinderii situate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute în cadrul titlului II Impozit pe profit.

Termenele de declarare a mențiunilor

Aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organelor fiscale competente până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. În cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în anul 2023 ca urmare a neîndeplinirii noilor condiții prevăzute de prezenta Ordonanță comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie 2023 inclusiv.

Reguli privind plata impozitului

Se clarifică ordinea sumelor care se scad din impozitul pe veniturile microîntreprindelor datorat, respectiv, conform noilor reguli, se va avea în vedere următoarea ordine: valoarea sponsorizărilor acordate, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale și reducerea de impozit conform prevederilor O.U.G. nr. 153/2020.

Pe durata aplicării prevederilor O.U.G. nr. 153/2020, declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor se va depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți

Majorarea cotei de impozitare a dividendelor de la 5% la 8% începând cu 1 ianuarie 2023 este aplicabilă și în cazul dividendelor plătite către nerezidenți. De asemenea, au fost corelate condițiile pentru acordarea scutirii dividendelor interne/transfrontaliere în ceea ce privește extinderea formelor de organizare pentru societăți.

Impozite și taxe locale

Au fost introduse următoarele modificări în materie de impozite și taxe locale:

Introducerea unui nou mod de calcul al impozitului / taxei pe clădiri începând cu anul 2023

Conform noilor prevederi, în vederea determinării impozitului / taxei pe clădiri, se vor folosi următoarele cote minime de impozitare asupra valorii impozabile a clădirii:

a) 0,1% în cazul clădirilor rezidențiale;

b) 0,5% în cazul clădirilor nerezidențiale;

c) 0,4% în cazul clădirilor utilizate pentru activităţi din domeniul agricol.

Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, astfel cum au fost cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din Români (“Studiile de piață” în cele ce urmează).

De asemenea, sunt prevăzute reguli specifice pentru situația în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România din cadrul Studiilor de piață sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform regulilor existente la 31 decembrie 2022.

Reguli noi privind calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială

Concomitent cu eliminarea sintagmei ”clădire cu destinație mixtă”, O.G. nr. 16/2022 prevede reguli noi referitoare la modul de calcul al impozitului/ taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, respectiv, pentru aceste clădiri, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădiri.

Corelări referitoare la modalitatea de calcul a impozitului pe teren

Noile prevederi au cuprins, printre altele, și clarificări referitoare la modalitatea de impozitare a terenurilor intravilane înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum și în cazul terenurilor extravilane în sensul eliminării suprafeţelor de teren acoperite de clădiri din suprafața terenului care stă la baza determinării impozitului/taxei pe clădiri.

Majorarea impozitelor și taxelor locale de către consiliile locale sau consiliile județene

Conform noilor reguli, autoritățile locale pot majora impozitele și taxele locale în funcție de anumite criterii (e.g. economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale). De asemenea, în ceea ce privește anul 2023, Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor adopta hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale în termen de 60 de zile de la data republicării în Monitorul Oficial al României a Codului fiscal.

Modificări asupra veniturilor din salarii

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, se vor abrogă prevederile specifice aplicării scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii obținute de angajații sezonieri, și anume, pentru angajații care aveau încheiate contracte cu angajatori ce erau plătitori de impozit specific (hoteluri, restaurante, activități de catering, etc).
Pentru facilitățile specifice industriilor construcții, alimentară și agricolă se introduc următoarele modificări:
Începând cu data de 18 iulie 2022, cifra de afaceri de referință pentru aplicarea facilitaților specifice domeniului construcțiilor se va calcula doar pentru anul în curs, eliminandu-se prevederea conform căreia facilitățile se puteau aplica și dacă în anul anterior era îndeplinită condiția de cifră de afaceri, fară a mai fi necesară validarea acesteia în cursul anului curent.
Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reduce plafonul maxim al veniturilor din salarii și asimilate salariilor pentru care se aplică facilitățile specifice industriilor construcții, alimentară și agricolă de la 30.000 lei la 10.000 lei.
Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, facilitățile se vor putea aplica doar pentru veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă, eliminandu-se posibilitatea de a se acorda veniturilor obținute din alte forme contractuale (ex. contracte de administrare, de management, ucenicie, internship, etc)
Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, se va introduce un nou plafon cu privire la veniturile neimpozabile pe care le pot acorda angajatorii. Astfel, următoarele beneficii acordate lunar de către angajator angajaților proprii, sunt exceptate de la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, cumulate, în limita lunară de 33% din salariu de bază al angajatului și în condițiile de mai jos:
clauza de mobilitate în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii – conform prevederilor contractului de muncă sau regulamentului intern, în limita valorii unui tichet de masă /zi/angajat, exclusiv zilele în care angajații lucrează în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate. Tratamentul fiscal favorabil nu se aplică salariaților care beneficiază de tichete de masă;
cazarea şi contravaloarea chiriei pentru angajații proprii – într-o limita lunară de 20% din salariul minim pe economie, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Codul Fiscal;
contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, egal cu salariul mediu brut brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
contribuțiile la fondurile de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita unui plafon anual de 400 euro, pentru fiecare persoană;
indemnizația de telemuncă în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 întră în vigoare și modificări asupra modalității de acordare și calcul a deducerii personale, dintre care menționăm:
Calculul deducerii personale de bază se va efectua prin raportare la salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
Deducerea personală de bază se va acorda persoanelor fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în luna de realizare a venitului;
Se reintroduce deducerea suplimentară, astfel:
15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri sub nivelul maxim pentru care se acordă deducerea de bază;
100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.
Începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se reintroduc prevederile ce reglementau obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale (Pensii și Sănătate) de către persoanele ce obțin venituri din salarii sub nivelul salariului minim pe economie, la o valoare minimă a contribuției egală cu contribuția aferentă unui salariu minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată la venitul efectiv realizat de către salariat este mai mică decât contribuţia de asigurări sociale stabilită la nivelul salariului minim brut pe ţară, diferenţa se suportă de către angajator în numele angajatului. De la această prevedere sunt exceptate câteva categorii de persoane, dintre care menționăm: elevii, studenții cu vârsta până la 26 de ani, persoanele cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi, pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, persoanele care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

Modificări privind activitățile independente

Reducerea de la 100.000 euro la 25.000 euro a plafonului pentru care persoanele care obțin venituri din activități independente determină venitul net pe bază de norme de venit.
Modificarea bazei de calcul al CAS (contribuția de asigurări sociale):

a) în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CAS o reprezintă nivelul de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară.

b) în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CAS o reprezintă nivelul de cel puțin 24 de salarii minime brute pe țară.

Modificarea intră în vigoare la 1 ianuarie 2023 și se aplică inclusiv veniturilor obținute în baza contractelor de activitate sportivă și/sau drepturi de autor.

Modificarea bazei de calcul al CASS (contribuția de asigurări sociale de sănătate):

a) în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul a 6 salarii minime brute pe țară;

b) în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 12 salarii minime brute pe țară;

c) în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe țară, baza de calcul al CASS o reprezintă nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară.

Modificarea intră în vigoare la 1 ianuarie 2023 si se aplică inclusiv veniturilor din drepturi de autor, veniturilor din asocierea cu o persoană juridică, veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură, veniturilor din investiții și veniturilor din alte surse.

Venituri din chirii – a fost eliminată cota forfetară/deducerea de 40% utilizată la stabilirea venitului impozabil din chirii. În același timp a fost reintrodusă obligativitatea înregistrării la ANAF a contractului de chirie. Modificările intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.
Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal – eliminarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei și modificarea cotei de impozit:
a) 3% pentru proprietățile deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

Modificarea intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Venituri din dividende – modificarea cotei de impozit de la 5% la 8% (se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023);
Venituri din jocuri de noroc – modificarea cotelor de impozit:

a) 3% până la 10.000 lei inclusiv;

b) 300 lei + 20% pentru ceea ce depășește suma de 10.000 lei;

c) 11.650 lei + 40% pentru ceea ce depășește suma de 66.750 lei;

Modificarea se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.

Modificări privind taxa pe valoarea adăugată

Se exclud de la aplicarea cotei reduse de TVA (9%) băuturile nealcoolice (cu adaos de zahăr) care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99. Pentru aceste produse, se va aplica cota standard de TVA începând cu 1 ianuarie 2023.
Se exclud de la aplicarea cotei de 5% serviciile de cazare, restaurant și catering. Pentru aceste servicii, cota aplicabila va fi de 9%, de asemenea începând cu 1 ianuarie 2023.
În ceea ce privește aplicarea cotei de 5% pentru livrarea de locuințe, se introduce un nou plafon valoric (600.000 RON). Astfel, începând cu 1 ianuarie 2023, orice persoană fizică poate achiziționa o singură locuință a cărei valoare nu depășește plafonul de 600.000 de lei (exclusiv TVA). În baza măsurilor tranzitorii prevăzute la Art. III din OUG 16/2022, cota de 5% se va aplica și pentru (achiziția nu va fi luată în calcul la limita de 1 locuință menționată mai sus):
Livrarea de locuințe a căror valoare nu depașește 450.000 lei, dacă s-au încheiat pana la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe;
Livrarea de locuinte a caror valoare depășește 600.000 lei dar nu depășește 700.000 lei, dacă s-au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea de astfel de locuințe.
Notarii vor fi obligați să verifice și să înscrie și aceste tranzacții în “Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023”. În cazul în care condițiile nu sunt respectate, notarii publici vor putea autentifica documentele doar daca livrarea se efectueaza cu cota standard de TVA.
Se prelungește aplicarea cotei de 5% pentru livrarea de lemn de foc (în anumite condiții) până la 31 decembrie 2029.

Modificări privind accizele

Pentru perioada 1.08.2022 – 31.12.2022, nivelul accizelor pentru produsele energetice va fi cel prevazut în Ordonanță ajustat cu 14.27% (creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, față de perioada octombrie 2014 — septembrie 2015).
Pentru 2023, pentru unele categorii de produse energetice (benzină, motorină), nivelul prevăzut în Ordonanță nu va fi actualizat cu creșterea prețurilor calculate în septembrie 2022. Totuși, în cazul în care nivelul accizei pentru 2023 prevăzut în Ordonanță va fi mai mic decat nivelul minim prevăzut în legislația europeană, nivelul accizei va fi cel din legislația europeană.
Începand cu 01.08.2022, nivelul accizelor pentru băuturile alcoolice și pentru țigarete va crește cu aproximativ 5% (pentru detalii legate de fiecare categorie de produse, vă rugăm să consultați Anexa 1 la Ordonanță).

KPMG România